Tuesday, February 3, 2015

Open Access Journal: Alevilik Araştırmaları Dergisi: The Journal of Alevi Studies

Alevilik Araştırmaları Dergisi: The Journal of Alevi Studies
http://www.aadergisi.com/images/inside_r1_c1.jpg
Alevilik Araştırmaları Dergisi, uluslararası, bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Altı ayda bir, yaz ve kış sayısı olmak üzere, yılda iki sefer yayımlanmaktadır. 2011 yılının Haziran ayında yayınlanmaya başlayan dergimiz eş zamanlı olarak internet sitemize koyulmaktadır.
Alevilik, Anadolu kültür ve tarihinin en temel dinamiklerinden biridir. Anadolu'da, 13. yüzyılda Hacı Bektaş Velî tarafından temellendirilmeye başlanan Alevi inancı, yüzyıllar boyunca Küçük Asya'da insanlık değerlerinin temsilciliğini yapmıştır. Temeli sevgi, barış ve hoşgörü gibi evrensel değerlere dayanan ve insanı merkez alan eren düşüncesi; zamana, yaşama ve insanlığa iyi, doğru ve güzeli tarif etmeye çalışmıştır.

Alevilik Araştırmaları Dergisi (AAD) olarak biz de tahta kılıçlı dervişlerden ve dedelerden günümüze ulaşan erenler yolunun muhabbetini canlarla yapmak üzere yola çıktık. Pir' in; "Okunacak en büyük kitap insandır." sözünü kendimize kılavuz eyledik. Irk, milliyet, cinsiyet, inanç gibi kalıp ve standartların ötesine varmak adına Hacı Bektaş Velî'nin, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Edib Harabî'nin düşüncesi Alevilik Araştırmaları Dergisi'nin ekibini bir araya getirdi. İlmin kapısı olan Şah' ın kültürünü, bilim insanları ve yol ehli ile beraber öğrenmek ve paylaşmak asli amacımızdır. Bunun dışında hiçbir iddia ve hedef içinde değiliz. Sığ, kısır, dar tartışma ve yorumları bırakıp Ehl-i beyt' in değerlerine sahip çıkılması gerektiğine inanmaktayız. 

Kış 2012 / Sayı 4 Anadolu kültür ve tarihinin en temel unsurlarından biri olan Alevi-Bektaşi inancının bilimsel-akademik çalışmalarla ortaya konulmasını hedefleyen Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin dördüncü sayısında da konuyu farklı açılardan irdeleyen makalelere yer verilmiştir. Alevi inancında dedelik kurumu, Alevi-Bektaşi inancının yazılı kaynaklarından olan fütüvvetnamelerin öğreti içerisindeki yeri, Alevi- Bektaşi toplumunun yüzyıllarca en önemli kaynaklarından biri olan Hüsniye risalesi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre düşüncesinin temelleri ve Avrupa aydınlanmasıyla karşılaştırılması, Kırım hanlığı ve Safevi devleti arasında yaşanan siyasi-askeri ilişkiler, Şanlıurfa-Kısas yöresinde yaşayan müzik kültürü, İstanbul-Beykoz’da yüzyıllar boyunca Bektaşi inancını temsil eden Akbaba Tekkesi, Eskicumalı Hamid’in şiir dünyasının değerlendirilmesi, Dertli Baba’nın eserlerindeki Alevi-Bektaşi inancına ait unsurlar, Divriğili Budala İsmail’in nefeslerinin tasnifi, İzmir yöresi Tahtacı Alevilerine ait semahlar, Bir Ses Böler Geceyi adlı romanın tematik analizi, Hacı Bektaş Veli Türbesi’nde bulunan semboller ve anlamları, Hilmi Yavuz’un şiirlerinin hurufilikle bağlantısı ve Tunceli-Hozat’ta bulunan Sarı Saltık Ocağı’nın inançsal profili bu sayımızda işlenen konu başlıklarıdır.
İncele | PDF İndir
Yaz 2012 / Sayı 3 Dergimizin üçüncü sayısında yine Alevilik ile ilgili farklı konular değerlendirilmiştir. Dersim bölgesi Aleviliğinin tarihi, farklı kaynaklarda yer alan Hatayî'ye ait nefesler, Yeminî'nin Fazilet-nâme adlı eserinin dilbilimsel açıdan değerlendirilmesi, Viranî'ye ait risalelerin konu edildiği çalışmaların kritiği, Develili Seyranî'nin yaratılışı konu ettiği destanı, Sinop ilinde Bektaşi tarikatının faaliyetleri, Edip Harabî'nin temel, biyografik ve edebi profili, Nusayrilikte kadın olgusu, Alevilikte hukuk kurumunun yeri, Kütahya-Saruhanlar köyündeki Alevi-Bektaşi inanç merkezleri, Alevi-Kızılbaş düşüncesinin tarihsel oluşumunun arka planı, Alevilik ile Hurufîlik inançları arasındaki düşünsel ilişki ve İran edebiyatına ait Kerbelâ mersiyeleri bu sayımızda ele alınan konulardır.
İncele | PDF İndir
Kış 2011 / Sayı 2 Dergimizin ikinci sayısında Alevi inancının farklı açılardan ele alındığı çalışmalar yer almaktadır. Alevi düşüncesinin temel ifade araçlarından olan devriye geleneği, Sivas'ta örgütlenmiş Ali Baba Ocağı, Yeminî'ye ait Fazilet-nâme adlı eserin analizi, Batı Anadolu'da yerleşik Çepni ve Tahtacı Alevilerde kamberlik geleneği, Balıkesir'de yaşayan Çepnilerde ağıt kültürü, Giresun'daki Güvenç Abdal ocaklıları, Anadolu mistik düşünce geleneğinde Alevi-Bektaşi öğretisinin yeri, Amasya bölgesinin önemli Alevi-Bektaşi inanç merkezlerinden Piri Baba Dergâhı, Diyarbakır bölgesinde devam eden âşık-zâkir kültürü, Ankara'da örgütlenmiş dernek ve vakıfların Alevilik ile ilgili faaliyetleri, Sarı Saltuk'un Anadolu'daki makamları, önemli bir Alevi âşığı olan Divriğili Veli'nin eserleri, fütüvvet melamet düşüncelerinin arasındaki düşünsel bağlantı ve geleneksel bağlama eğitimi bu sayımızda ele alınan konulardır.
İncele | PDF İndir
Yaz 2011 / Sayı 1 Dergimizin birinci sayısında tasavvuf düşüncesiyle Alevi inancının bağlantısı, Sarı Saltuk'un şahsında oluşan derviş profili, Tunceli-Hozat'taki Sarı Saltuk Ocağı, Hamza Baba'ya ait eserler, Yeminî'nin Fazilet-nâme adlı eserindeki tarihsel adlar, Sivas yöresine ait âşıkların cönkleri, Demir Baba Velâyetnâmesi, Kütahya'daki ziyaret-türbe örnekleri, Eskişehir yöresinde tespit edilen Alevi-Sünni inançları arasındaki ortak noktalar, Alevi inancıyla Rifai tarikatının arasındaki benzerlikler, Çankırı ilindeki Alevi köyleri, Ordu-Akkırık köyünde yaşayan Alevi inancına ait ritüeller ve Antalya-Abdal Musa Türbesi'nde tespit edilen inanç pratikleri değerlendirilen konulardır.
İncele | PDF İndirNo comments:

Post a Comment