Tuesday, April 10, 2012

Open Access Journal: Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi üç aylık aralıklarla yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) düzenli olarak yayımlanması planlanan, internet üzerinden yayın yapan, elektronik nitelikte uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergide Türk dili, Türk Edebiyatı, kültür ve eğitim bilimleriyle ilgili özgün, bilimsel araştırmaya dayalı makalelere; ayrıca adı geçen alanlarda yayımlanmış kitaplara ilişkin değerlendirme yazılarına / kitap tanıtımlarına yer verilecektir.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi sosyal bilimler alanında, özellikle dil-kültür ve eğitim bilimleri alanlarında, araştırma raporlarının yayımlanabileceği bilimsel nitelikteki dergi sayısının yetersizliğinden hareketle Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ sahipliğinde ve editörlüğünde kurulmuştur.

Dergi, Türkiye ve farklı ülkelerdeki birçok üniversitede görevli, dil, edebiyat ve eğitim bilimleri alanlarında uzman akademisyenleri bilimsel bir platformda buluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda dergide Türkiye Türkçesinde yazılmış makalelerin yanı sıra Türkçenin farklı lehçelerinde ve yabancı dillerde (İngilizce ve Rusça) yazılmış makalelere de yer verilecektir.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisinin ilk sayılarından itibaren ulusal ve uluslararası indekslerde taranması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Böylece akademisyenlerin, yayınlarını daha geniş bilimsel bir çevreyle paylaşmalarına imkân sağlanacağı düşünülmektedir.


Current IssueCengiz ALYILMAZ  
Uluslararası TEKE Dergisi Ss, 1-5
International Journal of TEKE
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dovdoyn BAYAR Nurdin USEEV  
Moğolistan’da Eski Türklere Ait Yeni Arkeolojik Buluntular Ss, 6-25
New Archaelogical Discoveries Related To Old Turks In Mongolia
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rinçinkhorol MUNKHTULGA  
Baga Khairkhan’daki Eski Türk Yazıtları Ss, 26-35
Old Turkic Inscriptions in Baga Khairkhan
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
Y 81 Yazıtı Üzerinde Okuma ve Anlamlandırma Önerisi ya da Eski Türklerde Armağan Etme, Hediyeleşmenin Bir Türü Ss, 36-41
Reading and Interpretation Proposal on the Inscription Y 81 or A Type of Gift and Presents on the Old Turks
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hu HONG  
“Turfan ve Komşu Bölgelerdeki Runik Yazıtlarla İlgili Epigrafik ve Fotogrametrik Araştırmalar” Adlı Proje Kapsamında 2010 Yılında Yapılan Çalışmalar Ss, 42-52
The Studies Conducted in 2010 within The Scope of The Project of “Epigraphic and Photogrammetric Researches on The Runic Inscriptions in Turpan and Neighboring Regions”
Özet | Abstract | Tam Metin |

Janilmirza BAPAEVA  
Eski Yazı Dilleri: Türk Yazılı Abidelerinin Dilleri Ss, 53-68
Ancient Written Languages: Languages of The Turkic Written Monuments
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zikri TURAN  
Eski Türkçe Döneminde Bir Morfofonetik Karşıtlık Sorunu Ss, 69-80
A Morphophonetical Contrast Problem in Old Turkish Period
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent ALYAP İsmail Çoban  
Görsel Sanatlar Uzmanı Levent Alyap ile Söyleşi Ss, 81-98
Conversation with Levent Alyap Expert of Visual Arts
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hanife GEZER  
Mecâlisün Nefâyis’in İki Nüshasının Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması Üzerine Ss, 99-112
As to Comparing Two Copies of Mecâlisun Nefâyis with Respect to Vocabulary
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan Atsız GÖKDAĞ  
Irak Türkmen Türkçesinin Şekil Bilgisine Dair Notlar Ss, 113-123
Some Notes on the Morphology of the Iraqi Turkmen Dialect
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit EKER  
Tarihî Metin Aktarımlarında Deyimler Ss, 124-157
The Phrases in Translations of Historical Texts
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÖZBAY Mehmet Ali BAHAR  
İleri Okur ve Üstbiliş Eğitimi Ss, 158-177
Advanced Reader and the Education of Metacognitive
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN  
Türkçe Öğretmenlerinin Öğretme Stilleri Ss, 178-200
Teaching Styles of Turkish Language Teachers
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Eda GÜNDOĞDU  
İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Sözcük Öğretimi Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 201-217
Investigation of Vocabulary Teaching Activities in Sixth Grade Levels of Primary School Turkish Lesson Student Workbook
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI  
Yahya Kemal'in Şiirlerinde Dinî, Mistik ve Metafizik Ögeler Ss, 218-245
Religious, Mystical and Metaphysical Elements in Yahya Kemal’s Poetry
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih İYİYOL Alena Çatoviç  
Sevdalinkalarda Türk-Boşnak Halk Kültürünün Ortak Unsurları Ss, 246-264
The Joint Elements of Turkish-Bosnian Folk Culture in Sevdalinkas
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfikar BAYRAKTAR  
Nasreddin Hoca Ve Timur Konulu Fıkraların Gülmede Üstünlük Kuramı Açısından Değerlendirilmesi Ss, 265-274
Evaluation of Nasreddin Hodja and Timur Anecdotes in Laughing and Superiority Theories
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri HACILAR  
Birinci Rus Devrimi ve Güney Kafkasya'da XX. Yüzyılın İlk Ermeni - Türk Münakaşası Ss, 275-283
First Russian Revolution and the First Armenian - Turkish Conflict of XX Century in South Caucasus
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oruc ALİYEV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Valeh HACILAR, Azerbaycan Folkloru Antologiyasi (Borçalı-Qarapapaq Cildi) Ss, 284-288
Valeh Hajilar, Anthology of Azerbaijan Folklore (Borchali-Karapapak Volume)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yaşayan ve Tarihî Türkiye Türkçesi Ağızları Adlı Eser Üzerine Ss, 289-292
An Examination of the work of Named "Today's and Historic Turkey Turkish Dialecets
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat AKA  
Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s. Ss, 293-297
Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Türkiye’de Diller ve Etnik Gruplar, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.
Özet | Abstract | Tam Metin |


No comments:

Post a Comment